วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพหรือกองกำลังของชาติ ในแต่ ละเหล่า นอกจากส่วนราชการในเหล่านั้น จะมีมากก็ยังมีทั้งผู้ที่บังคับบัญชาชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นรอง ลงมา หมายความว่ายังประกอบด้วยกำลังพล ไม่ใช่น้อย ก็จะต้องมีความเข้าใจกันให้ดีเหมือนกันถ้ามีความสามัคคีปรองดองกันในด้านเหล่าต่างๆและภายในเหล่าต่าง ๆ ทั้งการบังคับบัญชาที่พร้อมด้วยความไว้วางใจ ก็จะไม่เป็นสิ่งยากที่จะรักษาเป้าหมายของการมีกำลังของชาติพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนายทหาร และตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เข้าเฝ้าฯ ถวาย พระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐