วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ อัตรา

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๓๗ อัตรา โดยเปิดรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ เซนติเมตร เพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
        คุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ วิชาบัญชี/การบัญชี, คหกรรมศาสตร์ และบรรณารักษ์ศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และรับเฉพาะเพศชาย ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์
        สำหรับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสำรวจ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการพิมพ์, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร และหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร (ถ้ามี), สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา, หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา ออกโดยสภาวิศวกร, หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ สด.๙, สด.๔๓, สด.๘, หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดให้สมัครสอบได้ และหลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ
         จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
         พื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑ เว้นวันหยุดราชการ
          - อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๗
          พื้นที่สัตหีบ
          - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๐ ๐๒๖๕
          - ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๒๓๕
           สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : กพ.ทร.)