วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นสถานรักษาโรคทางตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากถึง ๔๐๐ รายต่อวัน และเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลานาน เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตารุนแรง โรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โรคต้อหินชนิดรุนแรง โรคติดเชื้อกระจกตา เป็นต้น อีกทั้งห้องตรวจที่มีไม่เพียงพอต่อจักษุแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอคอยนาน และมีความแออัดในพื้นที่ตรวจอย่างมาก ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้มีดำริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้แสงสว่างอีกครั้ง
          โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจักษุ ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง เป็นอาคารสูง ๘ ชั้น มีความทันสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านวิชาการและการวิจัย มีห้องตรวจ ๒๓ ห้อง ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ๙ ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษทางตาที่ทันสมัย มีห้องประชุมทางการแพทย์สำหรับการจัดประชุมวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากร และที่สำคัญจะมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดภายในอาคาร
          ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ประชาชนร่วมกันสร้าง สามารถบริจาคสมทบทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว" ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๕ - ๐ - ๓๓๓๑๖ - ๓ หรือธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๔๕ - ๐ - ๓๓๓๑๗ - ๑ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๔๑๙๕๙๕, ๐๓๔ - ๔๑๙๕๕๕ ต่อ ๑๐๗๔ หรือ ๑๕๐๔ หมายเลขโทรสาร ๐๓๔ - ๔๑๙๕๒๖ (ที่มา : รพ.บ้านแพ้ว)