วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสนับสนุนเตรียมการ ก่อนจะมีการจัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ฯ (ที่มา : ยก.ทร.โทร.๕๘๕๔๑)