วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓

วันนี้ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting : SOM) ในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
         การประชุมผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือภายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการ หลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (SOM) จากการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การรับทราบแนวทางในการดำเนินการกรณีเหตุการณ์ปล้นเรือสินค้าไทยในทะเลจีนใต้ และช่องแคบมะละกา พร้อมกับกำหนดนโยบาย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การทบทวนแผนการพัฒนายกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแนวทางในการเปลี่ยนผ่าน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้แก่ ศรชล. โดยมีฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
(ที่มา : ยก.ทร.)