วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปช่วยปฏิบัติงานที่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑

สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี - เรือเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน ๑ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในตำแหน่งหัวหน้าธุรการ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สนใจแจ้งรายชื่อและตำแหน่งให้กรมสารบรรณทหารเรือทราบ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สบ.ทร.)