วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
         กองทัพเรือ จัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งยกย่องชมเชยหน่วยงานจัดการความรู้ที่ดี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง และเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับ เคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ และพิธีมอบรางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่นของกองทัพเรือ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแนวทางให้หน่วยต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการมีศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ นอกจากนี้ จะมีเวทีปัญญา "ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วยเครื่องมือจัดการความรู้" โดยทีมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่มา : สปช.ทร.)