วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ใน ๒๗ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
        การจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ภูมิสารสนเทศ, การเสวนา "เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง", ชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบเฝ้าตรวจรายงานเชิงบูรณาการ, ชมเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น Sniper Rife, รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด ๘ x ๘, รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย, UAV ประเภทต่าง ๆ และผลงานวิจัยอีกหลายประเภท พร้อมทั้งชมการจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตการใช้งานผลงานวิจัยของกองทัพเรือ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ชมนิทรรศการ และการสาธิตผลงานวิจัยต่าง ๆ มากมาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : สวพ.ทร.)