วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ด้านนราธิวาส - กลันตัน และร่วมพิธีปิด ณ เมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย

กองทัพเรือ โดย หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ จัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย - มาเลเซีย ด้านนราธิวาส - กลันตัน เดินทางเยี่ยมเมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย และร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงคลองใหญ่ เรือต.๙๙๖ และ เรือ ต.๑๑๒ โดยมี นาวาโท พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ายุทธการ หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมทางทะเล SEAEX - THAMAL ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกผสม ฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
         ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปร่วมพิธีปิดการฝึกผสม ฯ โดยมี พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะ ณ มณฑลทหารเรือเขต ๑ กวนตัน ประเทศมาเลเซีย (ที่มา : ยก.ทร.)