วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มยุทธนาธิปัตย์และเข็มนภยาปัตย์เป็นกิตติมศักดิ์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ
         ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๕๘ นาย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๗ นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๘๕ นาย (ที่มา : กพ.ทร.)