วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "…ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคีความสงบเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง และปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม…"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒