วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องเจ้าพระยา


วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับในปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ใช้คำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ว่า "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ช่วยปกป้องลูกหลาน…ให้ห่างไกลยาเสพติด" ในส่วนของกองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เส้นทางกองบัญชาการกองทัพเรือ - หอประชุมกองทัพเรือ, การนำเยาวชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, การจัดนิทรรศการของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ, การแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ "ธรรมะพ้นภัยต้านภัยยาเสพติด" โดย พระอาจารย์ วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร และการมอบของที่ระลึกสำหรับโรงเรียน ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
         การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกและอุดมการณ์ของเยาวชน ชุมชน และประชาชน มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ที่มา : สลก.ทร.)