วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการระดับผู้ปฏิบัติงาน


กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการระดับผู้ปฏิบัติงาน ๑ เพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
        สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.chapanakit.navy.mi.th (ที่มา : สก.ทร.)