วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รายการ Navy to day กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

รายการเทป 1  19 พฤษภาคม 2557 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
http://www.youtube.com/watch?v=i0u9RHcnokU

รายการเทป 2  "เสียงจากทหารเรือ"..คืออะไร
http://www.youtube.com/watch?v=mT0Zhr-2-5o