วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 ตามที่ปรากฏข่าวลือว่า มีการทำร้ายหรือจับกุมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นั้น พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอเรียนให้ทราบว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง และได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการกระทำดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด แต่อย่างใด ประเทศไทยยังคงปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว โดยใช้กฎหมายตามปกติ เคารพความเสมอภาค และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด และประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก ข่าวลือต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบันมาจากผู้ที่ไม่หวังดีสร้างข่าวลือ เพื่อมุ่งเน้นทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านและกองทัพ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายกับแรงงานต่างด้าว หรือความผิดอื่น ๆ โปรดแจ้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๓๔๕ ๘๗๔๙, ๐๓๙ ๓๒๕ ๓๕๐ หรือหน่วยทหารใกล้บ้านท่าน (ที่มา : กปช.จต.)