วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและ นาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ เป็นพิธีที่สำคัญสำหรับผู้มีอาชีพหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดนตรีและการแสดง รวมถึงผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการดนตรีและการแสดง ซึ่งเป็นพิธีที่ดีงาม มีคุณค่าและเป็นสิริมงคลที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยได้เรียนเชิญครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับมอบการสืบทอดให้เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครูด้านการดนตรีและนาฎศิลป์มาเป็นครูผู้ประกอบพิธี สำหรับในปีนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์ มาเป็นครูผู้ประกอบพิธี
         การไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ นอกจากจะเป็นการยกย่องและสร้างสำนึกให้รำลึกถึงพระคุณครูด้วยความกตัญญูแล้ว ยังเป็นการแสดงความเคารพยกย่องครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ อันจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้มีความตระหนัก เชื่อมั่นในพลานุภาพของศิลปะ และให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะให้แตกฉานต่อไป (ที่มา : ดย.ทร. ฯ)