วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งดจอดพาหนะทุกชนิดบริเวณถนนวังเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้ช่วยเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือฝ่ายยุทธการ สั่งการให้ข้าราชการกองทัพเรืองดจอดพาหนะทุกชนิดบริเวณถนนวังเดิม ตั้งแต่กรมสารวัตรทหารเรือ ถึงกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ตั้งแต่ บัดนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในการให้บริเวณดังกล่าวเป็นถนนคน เดิน จึงขอแจ้งให้ข้าราชการกองทัพเรือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ที่มา : ศปก.ทร.)