วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ ฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส


กองเรือยุทธการ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กรมสวัสดิการทหารเรือ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมี นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บังหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ
        การฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อฝึกกำลังพลเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส โดยการฝึกเน้นในเรื่องการคุ้มกันขบวนลำเลียงเรือพระที่นั่ง และการลำเลียงเรือพระที่นั่ง การยิงอาวุธประจำกาย การคุ้มกันขบวนยานยนต์/รถยนต์ธุรการ/การต่อต้านการซุ่มโจมตี การป้องกันที่ตั้ง การปฏิบัติตามลำน้ำ และการวางกำลังในการถวายความปลอดภัย (ที่มา : กร.)