วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาเอก นพรัตน์ ถัดทะพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือ ภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความกินดีอยู่ดี ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการดำเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้า หมายได้อย่างแท้จริง และการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอปะทิวในครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทำการประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ และมีรายได้น้อย ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเล เอื้ออำนวยต่อการทำอาชีพประมง จึงดำเนินการพัฒนาอาชีพโดยจัดทำโครงการธนาคารปูไข่ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการทำการประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กอีกด้วย (ที่มา : ทรภ.๑)