วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๓ อัตรา ภายใน ๓๐ เมษายน นี้

 กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ดังนี้
        - เภสัชศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - วิทยาศาสตร์บัณฑิตบำบัด ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - แพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่ง แพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ, อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ หรือ ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : พร.)