วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะปรึกษากองทัพเรือ, พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาหรเรือ, พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ, พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมประดับยศ
        การประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน, โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนพลาธิการ, โรงเรียนนาวิกเวชกิจ, โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ จำนวน ๗๖๔ นาย ซึ่งจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๗๓๑ นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓๐ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓ นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม จำนวน ๑๘ นาย ได้แก่
      - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
         - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ธนารัตน์ อยู่สวัสดิ์
         - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อลงกรณ์ โตรา
         - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า รชต ศรีพุทธา
      - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า อภิวัฒน์ พิมพ์พันธุ์ดี
      - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า เอกชัย ทายทอง
         - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า พรเทพ เข็มเพชร
       - โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ภูธเนศ เมืองพรหม
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อานนท์ ปรารถ
          - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พีรณัฐ แย้มดวง
       - โรงเรียนพลาธิการ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า วัฒนศักดิ์ เวชสถล
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า ภาสกร มั่นหมาย
       - โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า นิพนธ์ นวลสนิท
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า วรพงษ์ แก้วยา
       - โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พูลศักดิ์ กลิ่นบัว
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า คมกฤษ คงแก้ว
       - โรงเรียนดุริยางค์
          - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนดุริยางค์ พัทธพงศ์ ยาสมุด
          - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนดุริยางค์ นิรัฐศา อยู่สมบูรณ์
          - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนดุริยางค์หญิง สร้อยทอง คงนุ้ย
(ที่มา : ยศ.ทร.)