วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ใน ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ ตราด กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชาย แดนจันทบุรีและตราด ครบปีที่ ๓๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกอง บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่ล่วงลับไปแล้ว (ที่มา : กปช.จต.)