วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา, จิตอาสา, องค์กรอิสระ ศิลปินดารา และชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ทำความสะอาดพื้นผิวและทาสีกำแพง เพื่อร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภายในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นผิวและทาสีกำแพง พระราชวังเดิม, พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเปิดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" และพิธีมอบโล่ที่ระลึกและประกาศนียบัตร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือ, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานเขตบางกอกใหญ่, สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สำนักงานเขตธนบุรี, สถาบันการศึกษา, จิตอาสา, องค์กรอิสระ และชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
        กิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) ให้เกิดความสง่างาม ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ทรงพระปรีชาสามารถในการกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพ เรือ หน่วยงานสถาบันการศึกษา และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบพระราชวังเดิม อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพเรือโดยภาพรวม ซึ่งกิจกรรมรักษ์วังเดิมจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช และพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และซุ้มประตูทางเข้าพระราชวังเดิมชั้นในริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธาน ฯ
           สำหรับพิธีมอบโล่ที่ระลึกและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการ จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและกลุ่มมวล ชนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ที่มา : กพร.ทร.)