วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๕/๕๗

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาพระราชวังเดิม ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพระราชวังเดิมอันเป็นที่ ประทับของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ และให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมกับขอให้เยาวชนทุกคนรับทราบว่าทหารนาวิกโยธินซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพ เรือ ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการรักษาความสงบ เรียบร้อย เพื่อให้เด็กและพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข (ที่มา : สลก.ทร.)