วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ, การเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจและสิทธิทหารผ่านศึก ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงสิทธิกำลังพลให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
        ขอเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและขอรับสิทธิกำลังพลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อสิทธิข้าราชการกองทัพเรือที่ออกจากราชการ หรือ http://www.person.navy.mi.th/personal/index1.php รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารของตนเองทุกหน้า เพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ ดังนี้
         - คำร้องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
         - แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (แบบ ๕๓๐๐)
         - แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี (แบบ สรจ.๑)
         - หนังสือขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.๓)
         - แบบขอรับเงิน กบข. (เฉพาะสมาชิก กบข.)
         - แบบบริการการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
         - สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๕๗
         - สำเนาทะเบียนบ้าน
         - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ชื่อตนเองผู้เดียว (ชื่อ ชื่อสกุล ภาษาไทย)
         - สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เฉพาะที่ยังไม่บันทึกในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - บัญชีรับรองเวลารับราชการทวีคูณ เฉพาะรายการที่ยังไม่มีในประวัติเล่ม กรมกำลังพลทหารเรือ
         - สำเนาบัตรสมาชิกหรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.
         - ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๖๓ (ที่มา : กพ.ทร.)