วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

 
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศหญิง มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารในราชการได้ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวัเงดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)