วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด ๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การสนับสนุนดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด และให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แบ่งมอบพื้นที่ให้ และให้บริการด้านจิตวิทยาของหน่วยแพทย์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ พื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
       - สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ หู่ที่ ๓ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - บ้านคลองแลง หมู่ที่ ๓ ตำบลดานขุดพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       - บ้านปะเดา หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : กปช.จต.)