วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กำหนดเสนอขออนุญาตลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา ภายใน ๓๑ พฤษภาคม นี้

 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบท ให้เสนอใบลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพร้อมหนังสือรับรองของวัด ที่รับอุปสมบทถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเสนอขออนุญาตกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลา ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พุทธศักราช ๒๕๕๕ กำหนดไว้ว่า จะต้องลาอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษานี้ทราบ
(ที่มา : กพ.ทร.)