วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กำหนดมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ใน ๗ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กองทัพเรือ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้มอบ
         กองทัพเรือได้พิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ผู้ประกอบคุณงามความดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนิน กิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด กองทัพเรือจึงมอบเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความ ภาคภูมิใจ หากผู้ได้รับพิจารณา นำมาประดับเครื่องหมายนี้กับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแล้ว นับเป็นเกียรติแก่กองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง
(ที่มา : กปช.จต.)