วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศ และการธำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ด้วย แสนยานุภาพ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ด้านอื่นอีกซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกันคือการบำบัดบรรเทาความทุกข์ยาก และการปฏิบัติพัฒนาให้บังเกิดความเจริญร่มเย็น แก่บ้านเมืองและประชาชน     พระบรมราโชวาทในพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๘