วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บเอกสาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะขออนุมัติทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บ เอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๒๖ โดยมีเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข HN ๑ - ๗๔๓๒๓ ส่วนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๙๔๔ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๓๙๗
        จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ หากผู้ใดเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนผู้ป่วยตามปีและหมายเลขดังกล่าว มีความประสงค์จะขอเก็บเวชระเบียนของตนเอง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)