วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ ตำแหน่ง รวม ๓๑ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๔ อัตรา, ศุลการักษ์ ๖ อัตรา และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ "ข่าวสมัครงาน" โดยเริ่มรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : กรมศุลกากร)