วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท
          กรมบัญชีกลาง จัดโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน ๕ มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)