วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        ผู้สมัครเพื่อสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดยผู้สมัครตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ จะต้องมีคุณวุฒิแพทย์ศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ต้องสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว ส่วนผู้สมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีคุณวุฒิ/สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ มีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัคร
        - มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
        - มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓) และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัคร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๓ หรือที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๓ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๐๖ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : พร.)