วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อย.ห่วงใยผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสำหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่ให้ถูกวิธี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เผยเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวให้ถูกวิธี สำหรับแม่บ้านยุคใหม่เพื่อถนอมผ้าให้ดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลา และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเสื้อผ้าสีขาวเมื่อสวมใส่ไปนานๆจะเกิดความหมองหรือมีคราบเหลือง ดูไม่น่าสวมใส่ก่อนซื้อ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทุกครั้ง ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.และสังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช ๒๕๓๕ อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารฟอกขาวในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีประสิทธิภาพและมี ความปลอดภัยในการใช้ อย.จึงมีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยจะพิจารณาและประเมินข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในการ ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทั่วไปมักอยู่ในรูปของเหลวหรือผง ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารฟอกขาวประเภทคลอรีนและสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน ซึ่งสารฟอกขาวทั้งสองชนิดนี้เป็นสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายทั้งสิ้น สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หากหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง การกินหรือกลืนสารเคมีเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองอย่างรุนแรง สำหรับสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน หากหายใจเข้าไป อาจก่อให้เกิดอาคารเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นแดงและปวดแสบปวดร้อน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้องและอาเจียนได้ การสัมผัสถูกตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง และปวดตา สายตาพร่ามัวได้ (ที่มา : อย.)

สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวให้ถูกวิธี สำหรับแม่บ้านยุคใหม่ เพื่อถนอมผ้าให้ดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลา และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเสื้อผ้าสีขาวเมื่อสวมใส่ไปนาน ๆ จะเกิดความหมองหรือมีคราบเหลือง ดูไม่น่าสวมใส่ก่อนซื้อ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทุกครั้ง ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.และสังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช ๒๕๓๕ อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารฟอกขาวในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีประสิทธิภาพและมี ความปลอดภัยในการใช้ อย.จึงมีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยจะพิจารณาและประเมินข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในการ ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก
 
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทั่วไปมักอยู่ในรูปของเหลวหรือผง ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารฟอกขาวประเภทคลอรีนและสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน ซึ่งสารฟอกขาวทั้งสองชนิดนี้เป็นสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายทั้งสิ้น สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หากหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง การกินหรือกลืนสารเคมีเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองอย่างรุนแรง สำหรับสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน หากหายใจเข้าไป อาจก่อให้เกิดอาคารเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นแดงและปวดแสบปวดร้อน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้องและอาเจียนได้ การสัมผัสถูกตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง และปวดตา สายตาพร่ามัวได้ (ที่มา : อย.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3290#sthash.wHKgs9UY.dpuf