วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก ชี้ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ไม่เข้าข่ายแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนมากนิยมนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งรถหรือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การเสริมแหนบ กันชน แร็คหลังคา อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจุ๊บไขลาน เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถไม่เข้าข่ายแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ และไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด  แต่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีความมั่นคงแข็ง แรง ปลอดภัยในการใช้งานและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาภายนอกตัวรถที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น  ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่ง ของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง, รถกระบะบรรทุก, รถตู้) และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ รถ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์การเปลี่ยนสี หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อม กับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง และหลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่า อุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต
หากเป็นการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น เจ้าของรถจะต้องดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารคู่มือ จดทะเบียนก่อนการนำรถไปใช้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนเท่านั้น  ทั้งนี้ เจ้าของรถรายใดทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้โดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียนถือเป็นความผิดฐานดัด แปลงสภาพรถ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (ที่มา : ขสมก.)