วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่วยของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ วิทยากรโครงการค่ายฯ ผู้ปกครอง และเยาวชนผู้ร่วมโครงการ ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด
         สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ในพื้นที่สัตหีบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเยาวชนจากครอบครัวทหารเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและสัตหีบ ได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติม จากเนื้อหาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งความสนุกสนานจากห้องเรียน และทัศนศึกษา ณ สถานที่ทางธรรมชาติวิทยา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่กับผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อสร้างคุณค่าเยาวชนบุตร - หลานทหารเรือให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)