วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        การจัดโครงการ "ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์
- จิตอาสากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน สังคม โดยการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้นำทางความคิดในการเสริมสร้างความรักและความ สามัคคี รวมทั้งให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีความประทับใจและมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป (ที่มา : กพร.ทร.)