วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๓ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา

ทัพเรือภาคที่ ๓ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ - ส่งเอกสารและพัสดุ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
         หลักฐานที่นำมาแสดงวันรับสมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๕๙๔ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๒๑๖๑๓, ๒๑๖๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : ทรภ.๓)