วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการ "ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘" ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสมานฉันท์รู้รักสามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๕ ของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ภาคใต้ สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเยาวชนจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, ทัพเรือภาคที่ ๒, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ แม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
        โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสากองทัพเรือ เป็นกิจกรรมหนึ่งด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งในสังคม โดยการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้นำทางความคิดในการเสริมสร้างความรักและความ สามัคคี (ที่มา : กพร.ทร.)