วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๓ ส่งเรือหลวงทยานชล ลาดตระเวนร่วมกับกองทัพเรืออินเดีย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือ หน่วยบิน และนายทหารสังเกตการณ์ เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วม ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๒๐ และเดินทางไปเยี่ยมท่า PORT BLAIR สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ ๒ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นาวาเอก อชิตะสิน กำมะณี เป็นผู้บังคับหน่วยเรือลาดตระเวนร่วม ทัพเรือภาคที่ ๓
         กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย จัดให้มีการฝึกลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างน่านน้ำทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตรระหว่างกองทัพ เรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลในเขตน่านน้ำของแต่ละฝ่าย โดยจัดให้มีการลาดตระเวนร่วมปีละ ๒ ครั้ง สำหรับการลาดตระเวนร่วมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒๐
          การจัดการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กองทัพเรือทั้งสองประเทศได้พิจารณาเห็นว่า การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญของรัฐที่มีน่าน น้ำติดต่อกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็ว การประสานการปฏิบัติมีความต่อเนื่องและลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย มีความเข้าใจและตระหนัก ถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมขึ้น ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือทั้งสองนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่าง ฉันท์มิตรระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในเขต น่านน้ำของแต่ละฝ่าย
         ภารกิจของการลาดตระเวนร่วม เพื่อป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย, ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๒๘ และกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ, อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล, แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น การกระทำผิดกฎหมายศุลกากร การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการลักลอบขนยาเสพติด, ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด, ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมถึงภารกิจอื่นๆ ตามที่มีความเห็นร่วมกัน
         นอกจากนี้ จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พร้อมทั้งจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระดับกองบัญชาการกองทัพเรือ ระหว่างกองบัญชาการกองทัพเรือไทย (ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ) ที่ กรุงเทพฯ และกองบัญชาการกองทัพเรืออินเดีย ที่ นิวเดลี ระดับกองบัญชาการทัพเรือภาค ระหว่าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ที่ จังหวัดภูเก็ต และกองบัญชาการกองทัพเรือภาคอันดามันและนิโคบาร์ ที่เมือง Port Blair ระดับหน่วยกำลัง ระหว่างเรือที่ลาดตระเวนร่วมของทั้งสองประเทศ (ในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม) ให้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยการเกิดแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ในระดับทัพเรือภาคที่ ๓ กับ กองบัญชาการกองทัพเรือ ภาคอันดามัน และนิโคบาร์ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารระดับกองบัญชาการกองทัพเรือภาคทั้ง ๓ ฝ่าย
         ปัจจุบัน กองทัพเรือไทยได้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และระเบียบปฏิบัติประจำ (SOP) ในการลาดตระเวนร่วมทางทะเลกับประเทศต่างๆ แล้ว ๓ ประเทศ คือ กองทัพเรือมาเลเซีย, กองทัพเรือเวียดนาม, กองทัพเรืออินเดีย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไทย มีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการดูแลรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป (ที่มา : ทรภ.๓)