วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรีและเยาวชนสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง มี ๖ สาขาอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรเสริมสวยสตรี, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การโรงแรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อาหารและเบเกอรี่ และหลักสูตร๓๖๐ ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรนวดแผนไทย โดยรับสมัครประเภทประจำ (หญิง) และไป - กลับ (หญิง - ชาย) ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป
         สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประเภทประจำ ทางศูนย์สงเคราะห์ฯ จัดบริการที่พักและอาหาร พร้อมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ประจำตัว ส่วนประเภทไป - กลับ จะมีอาหารและอุปกรณ์การเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งหางานให้ทำ
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๖ เดือน และรูปถ่ายขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถไปสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่รายงานตัว ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ (ที่มา : จังหวัดนนทบุรี)