วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ให้ทุกคนเข้าใจให้ชัดว่าการทำหน้าที่ของทหารให้บรรลุประสิทธิผลทั้งด้านยุทธการ ทั้งด้านการปฏิบัติพัฒนาให้เกิดความเจริญมั่นคงในชาตินั้น ข้อแรกจะต้องมีความจงรักและยึดมั่นในชาติบ้านเมือง ต้องมุ่งมั่นที่จะปกป้องรักษาและธำรงอิสรภาพอธิปไตยไว้ทุกเมื่อ ด้วยสติปัญญา ความสามารถและชีวิต ความยึดมั่นดังนี้จะเป็นเครื่องป้องกันตน ให้พ้นอันตรายจากความชั่ว  ความทุจริตทั้งหมด  และจะเป็นพลังแรงส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปในหน้าที่ราชการ  ข้อสอง เมื่อจะทำการใด ต้องตั้งใจทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบและความบริสุทธิ์ใจ มุ่งถึงผลอันเป็นประโยชน์พึงประสงค์ของการนั้นเป็นสำคัญ  ข้อสาม ต้องใช้หลักวิชา ใช้เหตุผล ความถูกต้องและความคิดไตร่ตรองที่บริบูรณ์ด้วยสติและปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาและชี้นำแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ  ข้อสี่ ต้องถือว่างานทุกด้าน ทุกสิ่ง สัมพันธ์พึ่งพิงกันและกันอยู่ จึงจำเป็นต้องร่วมมือประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคน ด้วยความเฉลียวฉลาดและเมตตาปรองดองกัน  ทั้งนี้ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะขอให้นำไปพิจารณาให้ประจักษ์แก่ใจ แล้วถือเป็นวินัยประจำตัว ควบคู่กับวินัยทหาร เชื่อว่าจะคุ้มครองทุกคนให้สวัสดีและบันดาลให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญ พร้อมด้วยเกียรติ ด้วยศักดิ์ศรี และอำนาจบารมีทุก ๆ ประการ”พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓