วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

วันลอยกระทงของทุกปี จะมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ พื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน, พื้นที่ระหว่างบางนา – พระประแดง และพื้นที่ระหว่าง โรงเรียนนายเรือ – อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ   ดังนั้น กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง    โดยจัดกำลังพลและเรือจำนวนหนึ่ง พร้อมเรือพยาบาล โดยมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ได้ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓, ๐๘๑ ๘๓๕ ๖๕๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ (ที่มา : ยก.ทร.)
วัน ลอยกระทงของทุกปี จะมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและมีการ สัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ พื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน, พื้นที่ระหว่างบางนา – พระประแดง และพื้นที่ระหว่าง โรงเรียนนายเรือ – อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ   ดังนั้น กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง    โดยจัดกำลังพลและเรือจำนวนหนึ่ง พร้อมเรือพยาบาล โดยมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ 
ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ได้ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓, ๐๘๑ ๘๓๕ ๖๕๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ (ที่มา : ยก.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3532#sthash.3KWsh3RO.dpuf