วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรือมาเลเซียฝึกผสมทางทะเล

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรือมาเลเซียฝึกผสมทางทะเล Malapura ครั้งที่ ๒๒
         กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรือมาเลเซียจัดการฝึกผสมทางเรือ Malapura ครั้งที่ ๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ มีการฝึกวางแผน และ แก้ปัญหาที่บังคับการที่ฐานทัพเรือชางงีและการฝึกภาคสนามที่เน้นการทำสงครามตามแบบและการรักษาความมั่นคงภายในช่องแคบมะละกา มีกำลังพล จำนวน ๕๔๐ นาย เข้าร่วมการฝึก พร้อมด้วย เรือฟริเกต RSS Formidable เรือคอร์เวตอาวุธนำวิถี RSS Valour เรือตรวจการณ์ RSS Brave ของกองทัพเรือสิงคโปร์ เรือฟริเกต KD Jebat เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง KD Terengganu และ KD Selangor ของกองทัพเรือมาเลเซีย (ที่มา : ขว.ทร.)