วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒ อัตรา

 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานตัดผม ๑ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐสนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการใน ตำแหน่งดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ที่ แผนกบัญชีพล กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบัญชีพล กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๖๑๖ (ที่มา : สสท.ทร.)