วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือวันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๒ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือตรี ภราดร  พวงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ให้การรับรองการเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือของคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรและรับฟังการบรรยายสรุปในครั้งนี้  เพื่อรับทราบภารกิจการจัดและบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือในการรักษาความมั่น คงแห่งชาติ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็น ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นข้าราชการและภาคเอกชนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้รับทราบ  อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)