วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้ง ๒๘ ศูนย์

กอง ทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด กฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย
๑. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา

๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา

๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง

๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์ (ที่มา : สลก.ทร.)

กอง ทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด กฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย
๑. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา
 
๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา
 
๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง
 
๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์ (ที่มา : สลก.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3376#sthash.3PezoGdd.dpuf