วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๑๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ๓ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
         กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ให้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยกองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งดำเนินงานทำความเข้าใจกับสหภาพยุโรป ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือตามที่ ศปมผ.ประกาศกำหนด ต้องดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ห้ามเรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ศปมผ. รวมทั้งการจัดการแรงงานของประเทศให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย การรายงานผล รายงานผลการปฏิบัติให้ คสช.ทราบเป็นระยะ การจัดส่วนราชการของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย
        - สำนักงานเลขานุการ ศปมผ.มีหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย
        - ส่วนปฏิบัติการข่าว มีหน้าที่ในการจัดทำสื่อสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเปิดให้สามารถเห็นภาพการดำเนินการของ ศปมผ.ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามการประเมินผลการรับรู้ของอียู
        - ส่วนกฎหมายและจัดระเบียบเรือประมง มีหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้เป็นสากล รวมทั้งดำเนินการติดตามผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
        - ส่วนปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนที่จะบังคับใช้กฎหมายในทะเลและควบคุมการทำงานของศูนย์ประมง โดยการดำเนินงานนั้น จะเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน โดยจะมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแล ศูนย์รายงานเข้า - ออกเรือประมง (Port in - Port out : PIPO) เพื่อให้การทำประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ที่มา : สลก.ทร.)