วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมาคมภริยาทหารเรือ รับสมัครบุตร - ธิดาของสมาชิก เข้าร่วมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครบุตร - ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกของสมาคมภริยาทหารเรือ มีอายุครบ ๑๐ ปี และไม่เกิน ๑๔ ปี คือเกิดในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๗ ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา, สำเนาทะเบียนสมรสบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนา, บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา) ที่มีอายุบัตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี, ใบรับรองแพทย์ และใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน ส่งถึงสถานที่รับสมัครภายในเวลาที่กำหนด
          ผู้สนใจนำบุตร - ธิดาสมัครเข้าโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ และพื้นที่สัตหีบ สมัครได้ที่ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ ในโรงพยาบาลสิริกิติ์ บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๐๓๔ ๑๖๒๐ และกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๖๓ ๗๕๙๖, ๐๓๘ ๓๓๔ ๒๗๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)